عشقی که تنها با یک نگاه آغاز می شود،

عشقی که تنها با یک نگاه آغاز می شود، با شناخت سست و سست تر می شود.. اما عشقی که با شناخت آغاز می شود با هر نگاه عمیق و عمیق تر می شود

/ 1 نظر / 4 بازدید
زادمهرمهرآفرین(حسن توکلی رودسری )

بانام خداوند مهرآفرین... بر فردوسی بزرگ ، بی کران درود... به نام نامی مهر ایران بزرگ... بابزرگداشت ( احترام ) فرهنگ والای بی همتای ایران بزرگ پارسی ، درود ... بهار بر همه ایران بزرگ و ایرانیان همیشه سرافراز ، خجسته و شاد باد...[گل][گل][گل]