زندگی

): چه کسی گفت برایت من وتو ما نشویم به چه علت نرویم عازم فردا نشویم از نگاهت همه حرف تو را می خوانم گر چه در وسعت چشمان تو ما جا نشویم تو بیا مثل صداقت همه جا گم باشیم تا ابد هم که شده رفته و پیدا نشویم می توانیم گل مرده دل زنده کنیم چه کسی گفته که ما مثل مسیحا نشویم در خزان هم تو بیا فکر بهارانه کنیم دل به دریا زده و غمخور صحرا نشویم

**************************

 دوست داشتن یه نفر دیوونگیه، دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست، اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه

**********************

: آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت احساس میکنی ، به خاطر بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستاره هاست

***************

 

/ 0 نظر / 4 بازدید